проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Проект: „Повишаване на производствения капацитет на "Захаро" ООД“ 


Снимка
европейски фонд

   

logo

   Flag

 

 

    „Захаро“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0448-C01 по проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта е 150 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%, от които 127 500.00 лв. европейско и  22 500.00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 03.02.2021 г. и е с продължителност 3 месеца.


 


 

  
   “Захаро” ООД  обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016, с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване за сладкарската промишленост с три обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1 "Доставка на производствено оборудване за сладкарската промишленост: Миксер (1 вид) – 1 брой ; Миксер (2 вид) – 2 броя ; Машина за крем – 1 бр. ; Машина за производство на сладки – 1 бр. ; Тестомесачка – 1 бр. ; Ламинатор за многолистни теста – 1 бр. ; Машина за мелене на ядки – 1 бр. ; Темперираща машина – 1 бр.

Обособена позиция № 2 "Доставка на производствено оборудване за сладкарската промишленост: Конвекторна печка – 1 бр. ;Ротационна фурна – 1 бр. ; Модулна фурна подова– 1 бр.“

Обособена позиция № 3: Доставка на производствено оборудване за сладкарската промишленост: Миялна машина – 1 бр. "

 

Процедурата е във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.035-0002-C01 с наименование „Повишаване на производствения капацитет на "Захаро" ООД“ по процедура МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП” , код на процедурата BG16RFOP002-2.035 по Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 

Подаването на оферти става само онлайн чрез системата ИСУН2020

 

Документацията на процедурата е достъпна в изброените долу файлове.

 


     

Проект: „Повишаване на производствения капацитет на "Захаро" ООД“ 

 

 

 

Flaglogo

 

 

 

 

От 22.08.2019 г.  „ЗАХАРО“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.035-0002-C01.

Проектът: „Повишаване на производствения капацитет на "Захаро" ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, процедура  BG16RFOP002-2.035 „МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП”“

Общата стойност на проекта е в размер на 326 201.00     лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 90% - 293 580.90 лв.

Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 249 543.76   лв., а на националното съфинансиране – 44 037.14 лв.

Целта на проектното предложение е постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на „ЗАХАРО“ ООД, като предприятие на на територията на МИГ Поморие, чрез повишаване на производителността и експортния му потенциал.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  Проект BG05M90P001-1.053-0001-C01 „Повишаване на квалификацията и компетентностите на служителите  на Захаро ООД“

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ВОМР процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-1.053 - МИГ Поморие - Мярка 8 "Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи"

Съобщение: Захаро ООД спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ВОМР процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-1.053 - МИГ Поморие - Мярка 8 "Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи", Проект BG05M90P001-1.053-0001-C01 „Повишаване на квалификацията и компетентностите на служителите  на Захаро ООД”.

 

 

На 10.07.2019 г.  между Министерството на труда и социалната политика, представлявано от Зорница Русинова – заместник – министър,  Захаро ООД, представлявано от Радостин Самаров – управител и МИГ Поморие“, се подписа първия тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ОМР процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.053 - МИГ Поморие - Мярка 8 "Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи".

 

На 26.09.2019, Ръководството на фирмата, съвместно със своите партньори по изпълнение на Дейност: Информация и публичност и в изпълнение на условията и изискванията, описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., проведе информационна среща за стартитане на проекта.

 

Основни цели:

Целите на проекта на „Захаро“ ООД са свързани с подобряване на професионалната компетентност и капацитет на служителите на Захаро ООД  за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията, а именно:

- Повишаване професионалната компетентност на заетите от целевата група /Заети лица над 54 год. и заети лица със средно или по-ниско образование. / чрез подобряване на квалификацията и/или валидиране на придобитите компетенции

- Повишаване капацитета на служителите от целевата група  чрез повишаване на ключовите им компетенции;

- Повишаване конкурентноспособността на организацията чрез  въвеждане на система за самообучение и собствена система за вътрешно - фирмено обучение с цел постигане на по-висока и по-качествена заетост;

- повишаване адекватността на уменията и знанията, съобразено с актуалните нужди на фирмата, за да се повиши производителността на труда  и за да се създадат условия за устойчива заетост.

- Подпомагане процеса на формиране на човешкия капитал

 

Дейности по проекта:

Проектното предложение е насочено към  предоставяне на обучения на работното място на служителите на Захаро ООД, с цел повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на компанията. С оглед постигането й, компанията ще реализира следните дейности:
- Дейност 1 "Предоставяне на обучение за повишаване и/ или за придобиване на нова професионалната квалификация за заетите в Захаро ООД".  Ще бъдат обучени  общо 45 заети в компанията - 15 заети по част от професия:  "Продавач - консултант" (код 341020), специалност "Продавач - консултант" (код 3410201) - втора квалификационна степен; 20 заети по част от професия: "Хлебар - сладкар" (код 541030), специалност "Производство на сладкарски изделия" (код 5410302) - втора квалификационна степен; 10 заети по част от професия: "Хлебар - сладкар" (код 541030), специалност "Производство на хляб и хлебни изделия" (код 5410301) - втора квалификационна степен;
- Дейност 2 "Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности за заетите в Захаро ООД“, Ще бъдат обучени  общо 46 заети в компанията - 26 заети по КК2 "Общуване на чужди езици - Английски език" , три нива на обучение,  20 заети лица по КК "Дигитална компетентност" - 45 учебни часа 
- Дейност 3 "Въвеждане на система за самообучение и въвеждане на собствена система за вътрешно - фирмено обучение в Захаро ООД ".
Очакваните резултати от реализацията на проекта са осигуряването на достъп до съвременни методи на обучение, създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване, подобряване производствения капацитет и  ефективността на служителите, адаптивност и гъвкавостта на служителите на пазара на труда,устойчиво развитие на компанията - кандидат 

 

Размер на безвъзмедната финансова помощ – 68 310.00  лева.

Период за изпълнение на проекта – 24 месеца

 

Целите на проектното предложение са в съответствие с Приоритет 3 на СВОМР: “Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността” и по-специално Специфична цел 3.1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, както и са насочени към насърчаване на заетостта и конкурентоспособността на територията на МИГ Поморие. 
Отговарят на Специфична цел 1: Увеличаване броя на заетите лица над 54 г. с придобита и/или с подобрена професионална квалификация и/или ключови компетентности; Специфична цел 2: Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско образование, придобили нови знания и умения. 
Успешната реализацията на проекта и постигането на заложените цели директно ще допринесе за постигане на Общата цел на Схемата .

 

Снимка
dsc_0056.jpg
Снимка
DSC_0058
Снимка
DSC_0059
Снимка
DSC_0065
Снимка
DSC_0066
Снимка
viber_изображение_2019-10-04_13-44-04111